Word of the day: Biết chết liền!

 

Learn more Vietnamese online at http://bit.ly/2gCdZsG

😏 Biết chết liền – Hell if I know

“Biết chết liền” được sử dụng khi người nói không có khái niệm, không có thông tin hay không biết về chủ đề đang nói.

Hiện nay, cụm từ này đã và đang được giới trẻ sử dụng rất nhiều trong cuộc sống thường ngày và chỉ dành cho những người bạn, những người thân thiết.

– Đây là cái gì?

– Biết chết liền!
——————————————

“Biết chết liền” is used when the speaker have absolutely no idea about the topic.

Nowadays, many young people in Vietnam apply these phrases in these daily conversation. And it’s only used for friends or people who is very closed to the speaker.

– What is this?

– Hell if I know !

Advertisements