VLS Student’ Writing: Kelly and his life in Vietnam during Covid-1

VLS Student’s Writing: Kelly Schulz
Anh Kelly là học viên tại VLS được hơn nửa năm. Gần đây, anh đã có một bài viết song ngữ Anh-Việt nói về cuộc sống của anh trong mùa dịch Covid-19.

Chắc hẳn bạn sẽ phải ngạc nhiên về lượng từ vựng tiếng Việt cũng như cách thể hiện câu văn của anh Kelly bởi thời gian học tiếng Việt của anh chưa phải quá lâu.

Và thông qua bài viết, bạn còn có thể thấy được tinh thần lạc quan của anh trong “cơn bĩ cực” vô hình này và cách mà anh đang thực hiện để không tạo “khoảng cách xã hội” mà chỉ tạo “khoảng cách vật lý”.
Kelly-1

Kelly-2
Kelly has been learning at VLS for over half of a year. Recently, he had written a bilingual English-Vietnamese essay about his life in Vietnam during Covid-19.

You must be very surprised with the amount of Vietnamese vocabulary as well as the expression on each sentence of Kelly because his learning duration on Vietnamese language is not too long.

And through the article, you can also see his optimism during this hard time and the way he is doing so that it does not create any “social distancing” but only “physical distancing”.

#VLS #tiengvietsaigon #tiengvietchonguoinuocngoai #hoctiengvietonline #learnvietnamese #learnvietnameseonline #vietnameseclass #onlinelearning #teachonline #online #vietnameseforexpat #vietnameselanguagestudies #vietnameseacademy #vietnameseforeigner #베트남어배우기 #베트남어공부 #베트남어 #간단한베트남어 #베트남어학원 #베트남어아카데미 #베트남어학교 #ベトナム語クラス #Coursdevietnamien #Vietnamesischunterricht #越南语课 #Klasajęzykawietnamskiego #Уроквьетнамскогоязыка #Clasedeidiomavietnamita #वियतनामीभाषावर्ग #ชั้นเรียนภาษาเวียดนาม

📌FREE VIETNAMESE TRIAL LESSON: http://bit.ly/349bOFn
Find us 👇
Google: https://goo.gl/Tecv1f
Instagram: https://bit.ly/2Vi2muM
Twitter: https://bit.ly/2JDsL4c
LinkedIn: http://bit.ly/36tlpZ7
WordPress: https://bit.ly/2YwTnrL