Vietnamese Club in HCMC | Vietnamese Circle – The 6th Meetup

[English]

Vietnamese Circle là câu lạc bộ dành cho những ai đang học tiếng Việt do VLS tổ chức.

Tại đây, những người tham gia sẽ được học về một chủ đề thú vị và áp dụng ngay những từ vựng, cấu trúc đó với những người bạn học tiếng Việt.

Buổi gặp mặt vừa qua có chủ đề “Những câu thả thính trong tiếng Việt”. Những câu nói chan chứa nhiều tình cảm được lồng ghép trong những cấu trúc thú vị của tiếng Việt đã tạo thành điểm nhấn cho buổi học vừa qua.

VLS hy vọng những người tham gia đã có những khoảng thời gian thật vui, học được những điều thú vị và gặp gỡ thật nhiều bạn mới.

Cùng xem lại một số hình ảnh của buổi gặp mặt thứ 6 của Vietnamese Circle vào ngày 18/12 vừa qua nhé.

————–

Vietnamese Circle – a new Vietnamese language club by VLS.

This club will provide a forum for you and other participants to acquire new linguistic skills, accelerate your mastery of Vietnamese through a wide variety of interactive activities and meet new friends.

At the 6th meetup of Vietnamese Circle, the participants have learned a lot of words and phrases relating to the “Pickup Lines in Vietnamese”. We hope that our participants had learned something new and interesting.

Let’s take a look at the photos of our #6 meetup of Vietnamese Circle last Sunday.

𝐻𝑎̃𝑦 đ𝑒̂́𝑛 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒𝑠𝑒 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑔𝑒 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑖𝑒𝑠 𝑛𝑔𝑎𝑦 ℎ𝑜̂𝑚 𝑛𝑎𝑦 đ𝑒̂̉ 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ ℎ𝑜̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑚𝑎̀ 𝑐𝑜̀𝑛 𝑐𝑎̉ 𝑣𝑎̆𝑛 ℎ𝑜́𝑎, 𝑡𝑟𝑢𝑦𝑒̂̀𝑛 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔, 𝑎̂̉𝑚 𝑡ℎ𝑢̛̣𝑐, 𝑐𝑜𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑟𝑎̂́𝑡 𝑛ℎ𝑖𝑒̂̀𝑢 đ𝑖𝑒̂̀𝑢 𝑡ℎ𝑢́ 𝑣𝑖̣ 𝑘ℎ𝑎́𝑐 𝑐𝑢̉𝑎 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚. 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒𝑠𝑒 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑔𝑒 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑖𝑒𝑠 (𝑉𝐿𝑆) 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛̃𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑢𝑛𝑔 𝑡𝑎̂𝑚 ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑎̣𝑖 𝑇ℎ𝑎̀𝑛ℎ 𝑝ℎ𝑜̂́ 𝐻𝑜̂̀ 𝐶ℎ𝑖́ 𝑀𝑖𝑛ℎ (𝑆𝑎̀𝑖 𝐺𝑜̀𝑛) 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑙𝑖̃𝑛ℎ 𝑣𝑢̛̣𝑐 𝑔𝑖𝑎̉𝑛𝑔 𝑑𝑎̣𝑦 𝑡𝑖𝑒̂́𝑛𝑔 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑣𝑎̀ 𝑣𝑎̆𝑛 ℎ𝑜𝑎́ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑐ℎ𝑜 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑛𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑣𝑎̀ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝐾𝑖𝑒̂̀𝑢.

𝐽𝑜𝑖𝑛 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒𝑠𝑒 𝐿𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑔𝑒 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑖𝑒𝑠 (𝑉𝐿𝑆) 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑦 𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑡 𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒𝑠𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑔𝑒 𝑏𝑢𝑡 𝑎𝑙𝑠𝑜 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒𝑠𝑒 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑒, 𝑡𝑟𝑎𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠, ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦, 𝑐𝑢𝑖𝑠𝑖𝑛𝑒, 𝑝𝑒𝑜𝑝𝑙𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑚𝑎𝑛𝑦 𝑜𝑡ℎ𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑠 𝑜𝑓 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒𝑠𝑒. 𝐴𝑠 𝑎 𝑙𝑒𝑎𝑑𝑖𝑛𝑔 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒𝑠𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑔𝑒 𝑐𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 𝑖𝑛 𝐻𝑜 𝐶ℎ𝑖 𝑀𝑖𝑛ℎ 𝐶𝑖𝑡𝑦 (𝑆𝑎𝑖𝑔𝑜𝑛), 𝑤𝑒 𝑜𝑓𝑓𝑒𝑟 𝑎 𝑤𝑖𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑜𝑓 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑒𝑑 𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑖𝑛-𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒𝑠𝑒 𝑙𝑎𝑛𝑔𝑢𝑎𝑔𝑒 𝑙𝑒𝑠𝑠𝑜𝑛𝑠 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑖𝑛𝑔 𝑓𝑟𝑜𝑚 𝑏𝑒𝑔𝑖𝑛𝑛𝑒𝑟 𝑡𝑜 𝑎𝑑𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒𝑑 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙𝑠. 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡 𝑢𝑠 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑦 𝑡𝑜 𝑛𝑜𝑡 𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑙𝑒𝑎𝑟𝑛 𝑚𝑜𝑟𝑒 𝑎𝑏𝑜𝑢𝑡 𝑜𝑢𝑟 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑠 𝑏𝑢𝑡 𝑎𝑙𝑠𝑜 𝑗𝑜𝑖𝑛 𝑜𝑢𝑟 𝑐𝑜𝑚𝑚𝑢𝑛𝑖𝑡𝑦 𝑜𝑓 𝑒𝑥𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑎𝑡𝑒𝑠, 𝑏𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒𝑠𝑠𝑒𝑠, 𝑜𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠, 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑒𝑛𝑡𝑠, 𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑙𝑒𝑟𝑠, 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒𝑎𝑠 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒𝑠𝑒 𝑎𝑛𝑑 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑉𝑖𝑒𝑡𝑛𝑎𝑚𝑒𝑠𝑒.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s