Learn Vietnamese Online: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

[English below]

“Đàng” nghĩa là “đường”

“Sàng” là một vật dụng được làm từ tre, nứa với đường kính khoảng 50cm, thường dùng để sàng lúa gạo hay trong các sinh hoạt khác của đời sống.

“Khôn” nghĩa là trí khôn, sự hiểu biết, kiến thức.

Về nghĩa đen, câu tục ngữ này muốn nói: mỗi ngày nếu chúng ta đi thêm một “ngày đường”, chúng ta sẽ tích lũy thêm được một “sàng khôn” cho bản thân mình.

Về ý nghĩa sâu xa, người Việt xưa dùng câu tục ngữ để khích lệ, động viên tinh thần học hỏi, khám phá cho thế hệ sau; chỉ khi đi đến những nơi mới, gặp những con người mới, học hỏi những điều mới thường xuyên thì người ta mới có thể mở mang kiến thức, mở rộng tầm mắt và thu nhặt thêm tri thức của nhân loại.

—————–

“Đàng” means road

“Sàng” is an item made from bamboo with a diameter of about 50 cm, which is often used to sieve rice or in other daily activities.

“Khôn” means wisdom, knowledge.

Literally, this proverb means if we travel an extra road day, we will have more “wisdom” for ourselves.

The proverb is to encourage people to always have a good learning attitude. Only by traveling to the new places and meeting new people, then we could learn new things and broaden our knowledge.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s