Language Fact: Quốc gia

LNowadays, when analyzing the structure of the word “quốc gia”, they all assume that “quốc” means “nước”(country) and “gia” corresponds to “nhà”(home). Sometimes, the word “nước nhà” is used instead of “quốc gia”.

Now that almost everybody understands the same as the definition above, the using of “nước nhà” in term of “quốc gia” is acceptable. However, in the aspect of history, “quốc” and “gia” is completely different than the definition used nowadays.

According to văn ngôn thường dùng dictionary, “in the slave society, the areas dominated by vassal are called quốc, the areas dominated by wealthy businessmen are called gia”.

Maybe, this is the true origin, the background of the word “quốc gia”.

——————————————————

Ngày nay khi giải thích cấu tạo của từ quốc gia, người ta đều cho rằng quốc là “nước”, gia là “nhà”. Quốc gia có khi được thay bằng từ nước nhà.

Vì ngày nay hầu như mọi người đều hiểu như định nghĩa trên nên quốc gia mang nghĩa nước nhà là có thể chấp nhận được. Nhưng đứng về mặt lịch sử thì quốc và gia là hai khái niệm khác hẳn bây giờ. Theo Từ điển văn ngôn thường dùng thì “trong xã hội nô lệ, vùng do chư hầu thống trị gọi là quốc, vùng do đại phú thống trị gọi là gia”. Có lẽ đây mới chính là gốc gác, lai lịch của từ quốc gia.

More useful language tips and articles here http://bit.ly/2gCdZsG

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s