Language Fact: Yếu điểm – Điểm yếu

“Yếu điểm” is a Sino-Vietnamese word. In the word “Sino,” it maintains two meanings:

The first is “the main content of a speech or a text;” the second is “entrenched fortification” (like in “yếu điểm chiến lược”).

After being adopted by Vietnamese, the Sino meaning of “yếu điểm” remains the same.

Recently, Vietnamese has used the word “yếu điểm” in a very different way than its original. For example, in the expression: “Đó là những điểm mạnh của phong trào, còn các yếu điểm là…” (These are the strength of the movement, the weakness are…). Here, “yếu điểm” was understood as “điểm yếu” (weakness), meaning “nhược điểm” in Sino-Vietnamese.

From the beginning, điểm yếu (weakness) was known as the antonym of điểm mạnh (strength). However, after some time, for the purpose of clever wordplay, people wanted to apply the “reverse style” of Sino-Vietnamese and turn it into “yếu điểm” to make it sound more formal. Unfortunately, this “yếu điểm”  conflicts with the existing “yếu điểm” above, maintaing  a different meaning.

Has the mixing of “yếu điểm” with the meaning “nhược điểm” (weakness) been considered a mistake?

 

————————————————————————————-

“Yếu điểm” là một từ gốc Hán. Trong tiếng Hán, nó mang hai nghĩa:

Một là “nội dung chủ yếu của một bài nói hay bài viết nào đó”;

Hai là “cứ điểm trọng yếu” (như “yếu điểm chiến lược”).

Khi nhập vào tiếng Việt, “yếu điểm” vẫn giữ nguyên vẹn các nghĩa dùng trong tiếng Hán.

Gần đây, người Việt có xu hướng dùng “yếu điểm” theo một nghĩa khác hẳn so với nghĩa gốc của nó. Chẳng hạn như nói “Đó là những điểm mạnh của phong trào, còn các yếu điểm là…”. “Yếu điểm” ở đây được dùng với nghĩa điểm yếu” là “nhược điểm”.

Ban đầu, điểm yếu là từ được sinh ra để đối lập với điểm mạnh. Rồi khi sử dụng, vì mục đích tu từ, người ta muốn mượn trật tự ngược của tiếng Hán để đảo nó lại thành yếu điểm, nhằm mang một sắc thái trang trọng nhấn mạnh hơn. Song thật không may, “yếu điểm” này lại trùng với “yếu điểm” ở trên với các ý nghĩa khác hẳn nhau.

Thế rồi “yếu điểm” được dùng với ý nghĩa “nhược điểm” liền bị gán là dùng sai chăng?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s